terça-feira, 11 de setembro de 2018

REZA ÀS 21 TARAS


1. Om jetsumma 
pag-ma dreul-ma-la chang-tse-lo 
Chag-tseI Dreul-ma nyur-ma pa-mo 
Chen-nyl kye-chig lhok-dang dra-ma 
Jig-ten sum-gom  chu-ki shel-gyi 
Ke-sar je-wa leni jung-ma 

2. Chag-tsel tön-ke dawa kün-tu  
Gang-wa ga-ni tseg-pe shel-ma
Kar-ma tong-tag tsog-pa nam-kyi 
Rab-tu che-we o-rab bar-ma 

3.Chag-tsel ser-ngo chu-nie tye-tyii
Pe-me chag-ni nam-par gye-ma
Jin-pa tsün-du ka-tub shi-wa
So-pa sum-ten chõ-yul nyi-ma 

4.Chang-tsel de-shin sheg-pe tsug-tor 
Ta-ye nam-par gyel-wa cho-ma
Ma-lu pa-rol chin-pa tob-pe  
Gyel-we se-tyi shin-tu ten-ma  

5. Chag-tsel Tuttara Hung ji-ge  
do-dam cho-dang nan-ka gang-ma 
Jig-ten dün-pe shab-kyi nen-te  
Lü-pa me-par guk-par nü-ma 

6. Chay-tsel gya-chen me-lha tsang-pa
Lung-lha na-tsog wang-chuk chö-ma
Jung-po ro-lang ti-sa nam-dang 
Nu-Jing tsog-kyi dün-ne to-ma

7.Chang-tsel trad-che chadong Phatkyi 
Pa-rol tul-kor rab-tu jom-ma 
Ye-kum yon-kyang shab-kyi nen-te  
Me-bar tuk-pa shin-tu bar-ma

8. Chang-tsel ture Jig-pa chen-po 
Du-kyi pa-wo nam-par jom-ma 
Chu-kye  shel-ni to-nyer den-dze 
Da-wo tam-che ma-lu soma

9.Changtsel konchog sum-tson chag-gye 
Sor-mo tug-kar nam-par gyen-ma
Ma-lu chog-kyi kor-lo gyen-pei
Rang-gyi o-kyi tsog-nam tug-ma

10. Chang-tsel rab-tu ga-wa ji-pe
U-gyen o-kyi ting-wa pel-ma
She-pa rab-she Tuttara-yi  
Du-dang jig-ten wang-du dze-ma

11. Chag-tsel sa-shi kyon-we tsog-nam 
Tam-che gyu-par nu-ma nyi-ma 
To-nyer yo-we yi-ge Hung-kyi 
Pong-pa tam-che nam-par drül-ma 

12. Chang-tsel da-we dum-bu u-gyen 
Gyen-pa tam-che shing-tu barma 
Rel-pe to-na o-pa me-le 
Tag-par shin-tu o-rab dze-ma 

13. Chang-tsel kel-pe ta-me me-tar 
Bar-we ting-we u-na ne-ma 
Ye-kyang yön-kum kun-ne kor-gye 
Da-yi pung-nyi nam-par jom-ma 

14. Chag-tsel sa-shi nyo-la chag-gi 
Til-gyi nün-ching shab-gyi dung-ma 
To-nyen chen-dze yik-ge Hung-ki 
Rim-pa dün-po nam-ni gem-ma 

15.  Chang-tsel de-ma ge-ma shi-ma 
Nya-nyen de-shi cho-yul nyi-ma 
So-ha Om-dang yang-dag den-pe 
Dig-pa Chen-po jom-pa nyi-ma 

16. Chang-tsel kun-ne kor-rab ga-we 
Dra-ye lu-ni nam-par gem-ma 
yig-ge chu-pe ngag-ni ko-pe 
Rik-pa Hung-le dreul-ma nyi-ma 

17. Chang-tsel Tu-re za-ni dab-pe 
Hung-gi nam-pe sa-bon nyi-ma 
Ri-rab man-da-ra dang big-je 
Jig ten sum-nam yo-wa nyi-ma 

18. Chag-tsel lha-yi tsog-yi nam-pe 
ri-dag tag-chen chag-na nam-pa 
Ta-ra nyi-jo Phat-kyi yi-ge 
Dug-nam ma-lu par-ni sel-ma 

19.Chang-tsel lha-yi tsog-nam gyel-po 
Lha-dang mi-an chi-yi ten-ma 
Kun-ne go-cha ga-we ji-kyi 
tso-dang mi-lam nyen-pa sel-ma 

20. Chang-tsel nyi-ma da-wa gye-pe 
chen-nyi po-la ö-rab sel-ma 
Ha-ra nyi-jö tu-tta-ra-yi 
Shin-tu dak-po rim-ne sel-ma 

21. Chang-tsel de-nyi sum-nam kö-pe 
Si-we Lu-dang yang-dag den-ma 
Dön-dang ro-lang nö-jin tsog-nam 
Jom-pa Tu-re rab-chog nyi-ma 
Tsa-we ngak-kyi tö-pa di-dang 
Chang-tsel wa-ni nyi-shu tsa-chig.


domingo, 2 de setembro de 2018

Bhagavati Lady Tara

I request the Bhagavati Lady Tara, the object of refuge of all. Whoever merely hears your name, beautiful as a garland of utpala flowers, and takes it as an ornament for one’s own ears is protected from all types of sufferings, such as the eight great fears.